1mhot toc that dep ne 0207

1mhot toc that dep ne 0207

หลังจากมีการเผยแพร่เรื่องราวสุดเ ศ ร้ า ของ 4 แม่เฒ่าที่ถูกไ ล่ ที่ให้ออกจากบ้าน หลังหลานนำที่ไปจำ น อ ง ไปทำงานไต้หวัน

แต่ถูก ห ล อ กกลับมาไม่มีเงินใช้ ห นี้ โดยในวันพรุ่งนี้ต้องเก็บของออกจากบ้านของตัวเองที่เคยอยู่ร่วมกันม าก ว่าค่ อนชีวิต

1mhot toc that dep ne 0207

ล่าสุดทางผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังนายนิพนธ์ จันทเวช เลขาธิการสภาท นา ยความและโ ฆษ ก สภา ทนายความเพื่อสอบถามความเห็ น ทางก ฏห ม ายกับเรื่องราวที่เกิดว่าในทางกฏ หมา ยมีทางที่จะช่ วยเ หลื อคุณยายทั้ง 4 ได้อย่างไรบ้าง

นายนิพนธ์กล่าวว่า ขั้นตอนทาง ก ฏห ม ายได้สิ้นสุ ดคดี ควา มขั้นตอนการดำเนิน คดี บังคั บค ดีได้เสร็จสิ้นและครบถ้วนแล้วขณ ะที่ผู้ซื้อท รัพย์จากการข า ยทอดตลาดดำเนินคดีขั บไล่ลู ก ห นี้

และบริ วา รออกจากท รั พย์ ที่ ซื้อ ทางออกทางกฏหมายคือ ปัจจุบันครบกำหนดที่ลูก ห นี้จะต้องออกจากบ้านที่ถูกยึดทรัพย์ในวันพรุ่งนี้ ให้ไปยืน คำร้ องกั บศาลว่าขอเพิ กถอ นการข า ยทอดตลาดอ้า งเหตุต ามกฏหมา ยเพื่อให้ศา ลนัดไ ต่สวนคำร้อง

1mhot toc that dep ne 0207

โดยศาล จะนัดไต่สวน อีกประ ม าณ 2 เดือน ในระหว่างนัดให้คร อบครั วคุณย ายยืน คำแถ ลงกั บให้ศาลช่ว ยไก ล่เ กลี่ ย โดยเรียก ผู้ ซื้อจากการ ข า ยทอดตลาด เจ้า ห นี้ มาเจ ร จาที่ศาลซึ่งศา ลจะมีค ณะผู้ปร ะณี ประนอ มช่ วยเจ ร จา ในชั้นนี้

จะมีหน่ วยงา นภา ครัฐ นายอำ เภอผู้ อำนวยสำนั กงานบังคั บคดี จ.สุโขไทย และยุติธรรมจังหวัด เข้ามาช่ วยเ จร จา ด้วย

ส่วนความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ทางส ภาท นายค วาม ในพระบร มรา ชูป ถัมภ์ ได้ประ ส านไปยังประธา นสภ าท นายความจังหวั ดสุโขทัย

เพื่อให้ความช่ว ยเ หลื อคุณยาย และช่ว ยเจ รจา ไก ล่เ กลี่ย ซื้ อที่ ดิน คืน ให้กับคุณยายที่สำนักงานยุ ติ ธร รมจังหวั ดสุโขทัยอย่ างไรก็ตามหากเจรจาไ ม่สำ เร็จ ในวันนี้ทางสภาทนายควา มจะช่ วยเ หลื อคุ ณ ยา ย ทั้ง 4 ตามขั้นตอน กฏ ห มา ยต่ อไป

1mhot toc that dep ne 0207

ทั้งนี้ได้รับทราบ ข้อ มูลจ ากประธานจังหวัด สุโขทัยว่า มีผู้ใ จ บุ ญร่วมกัน บริ จ าค เงิน ช่ วยเ ห ลื อ คุณยาย ในการซื้ อคื น เป็น งิ นประมาณ 1 ล้านแล้ว